Edukacja seksualna

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 
Organizatorem studiów podyplomowych w zakresie : ”Edukacja seksualna” jest Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Limit przyjęć:
20  osób

Forma studiów:
Niestacjonarne (zaoczne) studia podyplomowe ”Edukacja seksualna” trwają dwa semestry i obejmują łącznie 750 godzin dydaktycznych w tym: 115 godziny wykładów, 90 seminariów, 545 godziny bez nauczyciela.
Słuchacze studiów podyplomowych  będą  uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych objętych planem studiów celem uzyskania wymaganych zaliczeń i zdania egzaminów przewidzianych w planie studiów.
Po ukończeniu studiów podyplomowych ”Edukacja seksualna” słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Koszt studiów:
I rok studiów ( studia trwają 2 semestry) - 2640,00 zł,
w tym: za semestr zimowy – 1320,00 zł, za semestr letni – 1320,00  zł

Zarządzenie Nr 96/2017 z dnia 17.07.2017 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach podjęte w roku akademickim 2017/2018.

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Regulamin studiów podyplomowych
Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach reguluje  Załącznik nr 1 do  Uchwały Nr 58/2013 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 27 lutego 2013 r.

Wprowadzenie
Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej: biologicznych podstaw seksualności człowieka, norm w zachowaniach seksualnych, filozofii, kultury i etyki seksualności człowieka, zagadnień psychologiczno- pedagogicznych w seksuologii, podstaw wychowania  do życia w rodzinie, edukacji i poradnictwa seksuologicznego. Celem studiów podyplomowych w zakresie seksuologii jest podwyższenie kwalifikacji słuchaczy, którzy uzyskują dodatkową, specjalistyczną wiedzę seksuologiczną, co pozwala im na wykorzystanie nowych umiejętności w ramach podstawowego zawodu – w różnych aspektach życia społecznego. Studia podyplomowe mają przygotować do rozwiązywania problemów w sferze seksualnej u młodzieży i prowadzenia edukacji seksualnej. Istnieje też potrzeba przygotowania absolwentów do prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej w szkołach, realizowania promocji zdrowia i poradnictwa w organizacjach rządowych i pozarządowych.

Edukacja seksualna